VOP

Obchodné podmienky a poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (obchodné podmienky)

(podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


________________________________________________________________________________


Všeobecné informácie o uzatváraniu zmlúv prostredníctvom webového sídla 

 

Prostredníctvom webového sídla www.hormannpartnereshop.sk/instel je možné uzatvárať medzi spoločnosťou INSTEL, s.r.o., so sídlom Považské Podhradie č. 122, 017 04, Považská Bystrica, IČO: 44702639 (predávajúci) a spotrebiteľmi kúpne zmluvy na diaľku. Zmluvou zavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom webového sídla www.hormannpartnereshop.sk/instel (webové sídlo) bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa.


Spotrebiteľom je každá fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá uzatvára prostredníctvom webového sídla kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dielo s predávajúcim.


Prostredníctvom webového sídla uzatvára spotrebiteľ s predávajúcim:

kúpnu zmluvu, pokiaľ predmetom zmluvy je výlučne dodávka tovaru bez poskytnutia ďalších služieb alebo

zmluvu o dielo, pokiaľ predmetom zmluvy je dodávka tovaru s poskytnutím ďalších služieb, spočívajúcich najmä v montáži alebo inštalácii tovaru a/alebo jeho uvedenia do prevádzky (dielo)

(kúpna zmluva a zmluva o dielo ďalej spoločne tiež ako zmluva)Kontaktná adresa a kontaktné údaje predávajúceho 


Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné:

Obchodné meno:

INSTEL, s.r.o.

Sídlo:

Považské Podhradie č.122, 017 04 Považská Bystrica

IČO:

44702639

DIČ:

2022784357

IČ DPH:

SK2022784357

Zápis:

OS Trenčín č. OR – 21447/R

Tel:

0907 77 88 52

E-mail:

instel.sro@gmail.comNa vyššie uvedených kontaktných údajoch môže spotrebiteľ uplatniť i reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet v súvislosti s dodávkou tovaru a/alebo služby podľa týchto obchodných podmienok.


Identifikácia tovaru a služieb


Tovar, ktorý je predmetom predaja prostredníctvom webového sídla, s uvedením jeho stručnej charakteristiky, vlastností, technických parametrov a cien, je podrobne identifikovaný na stránkach webového sídla predávajúceho v sekcii hormannpartnereshop.sk/instel/[kategória(Garážové brány, Dvere, Príslušenstvo, Pohony)]/[produkt(samotný detail ponúkaného tovaru)]. V cene tovaru nie je zahrnutá cena za dopravu tovaru do miesta určenia spotrebiteľom, ani cena za služby spojené s montážou, inštaláciou a uvedením tovaru do prevádzky, ako ani cena ďalších súvisiacich služieb poskytovaných predávajúcim.


Služby poskytované predávajúcim v súvislosti s montážou tovaru, inštaláciou tovaru a/alebo jeho uvedením do prevádzky (služby) sú bližšie špecifikované na stránkach webového sídla predávajúceho v sekcii hormannpartnereshop.sk/instel/poradenstvo a hormannpartnereshop.sk/instel/servis.


Ceny tovarov predávajúceho sú uvedené na stránkach webového sídla predávajúceho oddelene od cien služieb predávajúceho a ceny za dopravu tovaru. Ceny za služby budú vypočítané spôsobom uvedeným na stránkach webového sídla predávajúceho. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH a ostatných daní. Každý spotrebiteľ kupuje tovar alebo služby za ceny predávajúceho zverejnené na webovom sídle predávajúceho v čase uzatvorenia zmluvy. Za dodanie tovarov a/alebo poskytnutie služieb si predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie ceny neuvedené na webovom sídle predávajúceho.


Objednanie tovarov a služieb, uzavretie zmluvy 


Uzavretie zmluvy s predávajúcim môže spotrebiteľ realizovať elektronicky prostredníctvom internetu.


V prípade záujmu o uzavretie zmluvy je spotrebiteľ povinný v celom rozsahu vyplniť registračný formulár obsahujúci údaje o spotrebiteľovi. Úplným vyplnením registračného formulára spotrebiteľ vyslovuje súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho, čo potvrdzuje zaškrtnutím príslušného poľa s označením „SÚHLASÍM S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI“ v registračnom formulári.


Obchodné podmienky platia pre uzavretie každej ďalšej zmluvy registrovaného spotrebiteľa. Registrovaný spotrebiteľ pri objednávke ďalšieho tovaru alebo služby prostredníctvom webového sídla nie je povinný potvrdzovať opätovne súhlas s obchodnými podmienkami; to neplatí v prípade zmeny obchodných podmienok.


Registrovaný spotrebiteľ je oprávnený objednať si prostredníctvom webového sídla predávajúceho tovar a/alebo službu zo zoznamu tovarov a služieb zverejnených na webovom sídle predávajúceho. Tovar sa objednáva úplným vyplnením objednávacieho formulára, ktorý spotrebiteľ odosiela stlačením poľa s označením „ODOSLAŤ OBJEDNÁVACÍ FORMULÁR“.


Po odoslaní objednávacieho formulára webové sídlo automaticky vygeneruje pre registrovaného spotrebiteľa objednávku podľa údajov uvedených spotrebiteľom v objednávacom formulári. Objednávka obsahuje najmä identifikáciu a cenu tovaru, identifikáciu a cenu služieb, cenu dopravy a predpokladaný termín dodania tovaru do miesta určeného spotrebiteľom. Pokiaľ je pre poskytnutie služby predávajúcim nevyhnuté vykonanie dodatočných úkonov pracovníkmi predávajúceho na mieste dodania tovaru (napr. zameranie), obsahuje objednávka i predpokladaný termín vykonania takéhoto úkonu a jeho cenu.


Pokiaľ registrovaný spotrebiteľ súhlasí s obsahom objednávky vygenerovanej podľa objednávacieho formulára webovým sídlom, je oprávnený objednať si tovar a služby za podmienok uvedených v objednávke, a to stlačením poľa s označením „PRIJAŤ OBJEDNÁVKU A UHRADIŤ CENU“.


Zmluva sa považuje za uzavretú prijatím objednávky a uhradením ceny. Pokiaľ registrovaný spotrebiteľ cenu za tovar a alebo služby vo výške uvedenej v objednávke neuhradí, zmluva sa nepovažuje za uzavretú a predávajúcemu neplynú voči registrovanému spotrebiteľovi žiadne povinnosti.


Úhrada ceny sa realizuje bezhotovostne prostredníctvom platobných brán umiestnených na webovom sídle predávajúceho. O prijatí objednávky predávajúcim a o úspešnom vykonaní úhrady ceny bude registrovaný spotrebiteľ informovaný zaslaním správy na e-mail uvedený registrovaným spotrebiteľom v registračnom formulári.


Po prijatí objednávky a uhradení ceny bude objednávka spracovaná predávajúcim. V prípade potreby vykonania dodatočných úkonov pracovníkmi predávajúceho na mieste dodania tovaru (napr. zameranie), bude registrovaný spotrebiteľ v lehote do troch (3) pracovných dní kontaktovaný pracovníkom predávajúceho (spravidla telefonicky na telefónne číslo uvedené v registračnom formulári) za účelom dohodnutia presného dňa a hodiny vykonania úkonov potrebných pre poskytnutie služby. Úkony na mieste dodania (napr. zameranie) vykoná predávajúci najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od prijatia objednávky a uhradenia ceny registrovaným spotrebiteľom.


Pokiaľ pri úkonoch vykonaných pracovníkov predávajúceho na mieste dodania tovaru bude zistené, že údaje uvedené registrovaným spotrebiteľom v registračnom formulári sú nesprávne, nedostatočné alebo nepresné a táto skutočnosť má vplyv na cenu, je predávajúci oprávnený požadovať úpravu ceny. Rovnako má predávajúci právo požadovať úpravu ceny v prípade, ak zo strany registrovaného spotrebiteľa dôjde pri úkonoch pracovníkov predávajúceho na mieste dodania k požiadavke na zmenu tovaru alebo zmenu služby.


Zmena ceny z dôvodov podľa bodu 4.10. je možná len na základe dohody predávajúceho a registrovaného spotrebiteľa podpísaním dodatku k zmluve, ktorý bude obsahovať údaj o zmene tovaru a/alebo služieb voči objednávke a o zmene ceny. Dodatok k zmluve podpíše registrovaný spotrebiteľ, pričom jedno vyhotovenie dodatku k zmluve zostáva u registrovaného spotrebiteľa.


V prípade, ak dodatkom dochádza k zníženiu ceny, je predávajúci povinný vrátiť preplatok registrovanému spotrebiteľovi do siedmych (7) pracovných dní od podpisu dodatku. V prípade, ak dochádza dodatkom k zvýšeniu ceny, je registrovaný spotrebiteľ povinný nedoplatok uhradiť predávajúcemu do siedmych (7) pracovných dní od podpisu dodatku, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť i v prípade, pokiaľ registrovaný spotrebiteľ odmietne uzavrieť dodatok napriek tomu, že na jeho uzavretie sú splnené podmienky uvedené v bode 4.10.


Termín dodania objednaných tovarov a služieb podľa zmluvy 

 

Predávajúci je povinný dodať tovar a/alebo poskytnúť služby riadne a včas v súlade s objednávkou a ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Bez predchádzajúcej dohody s registrovaným spotrebiteľom, ktorý uzavrel s predávajúcim zmluvu (kupujúci), nie je predávajúci oprávnený jednostranne meniť podmienky zmluvy, pokiaľ z týchto obchodných podmienok nevyplýva inak.

 

Termín dodania tovaru a/alebo poskytnutia služieb uvedený v objednávke je orientačný a predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar a/alebo poskytnúť služby aj pred termínom uvedeným v objednávke, alebo po termíne uvedenom v objednávke, ktorý nebude neskorší ako 10 pracovných dní po písomne potvrdenom termíne. Presný termín dodania tovaru a/alebo poskytnutia služby si dohodne pracovník predávajúceho s kupujúcim spravidla telefonicky a následne emailom.

 

Kupujúci berie na vedomie, že ním objednaný tovar bude predávajúcim, príp. obchodnými partnermi predávajúceho zadaný do výroby až po objednaní tovaru. Kupujúcim objednaný tovar sa zhotovuje podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, je vyrobený na mieru výlučne pre kupujúceho.


Zrušenie zmluvy (odstúpene od zmluvy)


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy výlučne z dôvodov a v lehotách uvedených v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) z dôvodu uvedeného v § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z.


Pokiaľ je súčasťou zmluvy i vykonanie dodatočných úkonov pracovníkmi predávajúceho na mieste dodania tovaru (napr. zameranie), je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy pred vykonaním týchto úkonov, a to i bez udania dôvodu. V takomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu celú zaplatenú kúpnu cenu v lehote do siedmych (7) pracovných dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy.


Pokiaľ je súčasťou zmluvy i vykonanie dodatočných úkonov pracovníkmi predávajúceho na mieste dodania tovaru (napr. zameranie), je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy po vykonaní úkonov a pred zadaním tovaru do výroby, a to i bez udania dôvodu. V takomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu zníženú o cenu za vykonanie úkonov pracovníkmi predávajúceho na mieste dodania tovaru uvedenú v objednávke, a to v lehote do siedmych (7) pracovných dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy.


Po zadaní tovaru do výroby nie je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že predávajúci je v omeškaní s dodaním objednaného tovaru a/alebo s poskytnutím objednanej služby o viac ako šesťdesiat (60) dní od orientačného termínu na dodanie tovaru a/alebo poskytnutia služby uvedeného v objednávke. V takomto prípade predávajúci vráti uhradenú cenu kupujúcemu do siedmych (7) dní od doručenia odstúpenia. Z dôvodu podľa tohto bodu 6.5. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy i v časti (napr. len v časti poskytnutia služby).


Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 týchto podmienok, ktorý je zverejnený na webovom sídle predávajúceho.


Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodu nedostupnosti tovaru u výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ objednaného tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z uzavretej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar alebo poskytnúť služby kupujúcemu ani do šesťdesiat (60) dní po uplynutí orientačného termínu uvedeného v objednávke. V takomto prípade predávajúci vráti celú zaplatenú cenu kupujúcemu.


Zmluva zaniká doručením odstúpenia druhej zmluvnej strane.Spôsob dodania tovaru a poskytnutia služby 


Pokiaľ je súčasťou zmluvy i dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim v objednávke, zabezpečí predávajúci dodanie tovaru na adresu určenú kupujúcim. Tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu podpisom dodacieho listu kupujúcim.


Pokiaľ je predmetom zmluvy i poskytnutie ďalších služieb (napr. montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky a pod.), tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu až po poskytnutí služieb uvedených v objednávke v mieste určenom kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


Pokiaľ súčasťou zmluvy nie je vzájomne dohodnuté dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim v objednávke, uskutoční sa dodávka tovaru na nasledujúcom mieste: Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica.

Nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho momentom dodania tovaru kupujúcemu.


Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru len v prípade, pokiaľ je tovar poškodený, nefunkčný alebo svojim vyhotovením a kvalitou nezodpovedá zmluve, resp. objednávke kupujúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar z iných dôvodov, ako je uvedené v tomto bode 7.5., je predávajúci oprávnený tovar uskladniť na náklady kupujúceho; cenník za uskladnenie tovaru je uvedený na webovom sídle predávajúceho. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o prevzatí tovaru kupujúcim ani do tridsiatich (30) dní od uskladnenia tovaru predávajúcim, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade cena za tovar zostáva predávajúcemu ako zmluvná pokuta a cenu za služby predávajúci vráti do siedmych (7) pracovných dní kupujúcemu zníženú o cenu za uskladnenie tovaru až do odstúpenia od zmluvy a ďalšie náklady predávajúceho, na ktoré má podľa týchto podmienok nárok. Pokiaľ cena uhradená kupujúcim nepokrýva náklady predávajúceho, je kupujúci povinný tieto náklady uhradiť do siedmych (7) dní od odstúpenia od zmluvy.Základné povinnosti predávajúceho


Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru v súlade so zmluvou a objednávkou kupujúceho, v dohodnutej cene.


Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu služby v rozsahu podľa zmluvy a objednávky kupujúceho, v dohodnutej cene.


Predávajúci je povinný dodať tovar a/alebo poskytnúť služby v takej kvalite, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností tovaru, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania kupujúceho.Základné povinnosti kupujúceho


Kupujúci je povinný objednaný tovar a služby od predávajúceho prevziať. Odmietnuť prevzatie tovaru alebo služieb je kupujúci oprávnený len z dôvodov uvedených v týchto podmienkach.


Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar a služby vo výške a spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach.


Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú pre riadne dodanie objednaného tovaru a poskytnutie objednaných služieb. Touto súčinnosťou je najmä, avšak nie výlučne, sprístupnenie miesta montáže, inštalácie alebo sprevádzkovania tovaru (pokiaľ je táto služba súčasťou zmluvy) pracovníkom predávajúceho, za účelom zamerania miesta montáže a za účelom vykonania montáže. O dobu omeškania kupujúceho s poskytnutím súčinnosti sa predlžujú lehoty na dodanie tovaru a/alebo poskytnutia služby podľa zmluvy.


Záruka a reklamácie(Reklamačný poriadok)


Predávajúci poskytuje na dodaný tovar a služby záruku v zákonom stanovenom trvaní a podľa údajov výrobcu uvedených v návode na montáž a prevádzku a za podmienok prevádzky uvedených v návode na montáž a prevádzku daného výrobku. Plynutie záruky sa počíta od dátumu dodania predmetu kúpy kupujúcemu.


Reklamácia tovaru alebo služieb môže byt uplatnená u predávajúce písomne zaslaním na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v bode 2 týchto obchodných podmienok, alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: instel.sro@gmail.com


V reklamácii je kupujúci povinný uviesť presný opis vady, ktorú reklamuje.


Reklamácia sa vzťahuje len na vady tovaru alebo služieb, za ktoré zodpovedá predávajúci. Predávajúci nezodpovedá najmä, avšak nie výlučne za vady, ktorých podstata netkvie v dodanom tovare alebo poskytnutej službe, je spôsobená vonkajšími vplyvmi alebo vonkajšími zásahmi do tovaru, je spôsobená bežným opotrebením tovaru alebo je spôsobená neodbornou manipuláciou s tovarom. V prípade, ak predmetom zmluvy bola výlučne dodávka tovaru, nezodpovedá predávajúci za vady tovaru spôsobené neodbornou inštaláciou, montážou a sprevádzkovaním tovaru. V prípade, ak predmetom zmluvy nebola dodávka (preprava) tovaru do miesta určeného kupujúcim, nezodpovedá predávajúci za vady tovaru spôsobené pri jeho preprave do miesta určeného kupujúcim.


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.


Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, tovar riadne užívať.


Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


Ak predávajúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa týchto obchodných podmienok. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.


Záverečné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky a poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


Spotrebiteľ (kupujúci) má v prípade sporu s predávajúcim možnosť riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov za podmienok uvedených v zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom nasledovnej platformy alternatívneho riešenia sporov: webgate.ec.europa.eu.


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením zmenených obchodných podmienok na webovom sídle predávajúceho, kedy nadobúdajú účinnosť, pokiaľ z ich obsahu nevyplýva neskorší termín. Na už odoslané objednávky s vykonanou úhradou ceny a uzavreté zmluvy sa zmenené obchodné podmienky nevzťahujú, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.


Akákoľvek písomná korešpondencia na základe alebo v súvislosti so zmluvou musí byť podpísaná oprávnenou osobou a doručená na (i) korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v týchto podmienkach (ii) korešpondenčnú adresu kupujúceho (príp. registrovaného spotrebiteľa) uvedenú v registračnom formulári, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámila inú adresu na doručovanie písomnosti. Doručovanie písomností týkajúcich sa najmä vzniku, zmeny a zániku zmluvy bude realizované prostredníctvom pošty formou doporučených listových zásielok s doručenkou. Písomnosť doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj momentom odmietnutia jej prevzatia adresátom a momentom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, pokiaľ bola zásielka vrátená z dôvodu jej neprevzatia v odbernej lehote alebo z dôvodu, že adresát je neznámy. Inú korešpondenciu, ktorá si podľa právneho predpisu alebo týchto podmienok písomnú formu, si zmluvné strany môžu zasielať aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené v týchto podmienkach, príp. v registračnom formulári. Za moment doručenia prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje moment potvrdenia prijatia e-mailu adresátom, najneskôr však piaty (5) pracovný deň po odoslaní e-mailu.


Všetky právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim (registrovaným spotrebiteľom) podľa týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na rozhodovanie o sporoch sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.10.2020
V Bratislave, dňa 26.10.2020